Adatvédelmi nyilatkozat

Maradjon velünk kapcsolatban a GDPR után is!

Tudta, hogy hamarosan életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (a GDPR)? Biztosan hallott már róla, de hadd adjunk Önnek egy rövid áttekintést arról, mit jelent ez majd Önnek a Ghrauoi vásárlójaként.

 

Átlátható adatvédelem

A Ghraouinál azon dolgozunk, hogy napról napra többet nyújthassunk vásárlóinknak. A vásárlóink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkának. Nagyon komolyan vesszük a magánszféra védelmét, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen az az érdekünk, hogy a vásárlók álljanak a középpontjában mindennek, amit teszünk. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak. Célunk, hogy átláthatóak legyünk vásárlóink számára, egyben biztosítva számukra, hogy tisztában legyenek azzal, hogy miként használjuk a személyes adataikat abból a célból, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk számukra.

 

  1. Mi a tájékoztató célja?

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy látogatóink (a továbbiakban: Érintettek) részére – az adatkezeléseket illető – minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az Érintetteket jogaik gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a.

 

  1. Adatkezelő adatai
Név: Ghraoui Csokoládé Manufaktúra Zrt.
Weboldal: https://ghraouichocolate.com/hu
Cégjegyzékszám: 01-10-048759
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platinum Torony. ép. 8. em
Adószám: 25481730-2-41
E-mail: info@gcmchocolate.com
Telefonszám: +36 1 611 7780

 

  1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük Öntől; név, e-mail cím, lakcím, munkahely címe, telefonszám. Opcionálisan gyűjtünk a vásárlások napjára, értékére, a vásárolt termékekre (vásárlói szokások) és születésnapokra vonatkozó információkat is. Ezen kívül anonim statisztikavezetés céljából – Önnel össze nem köthető – demográfiai adatokat gyűjtünk, mint például irányítószám, kor, nem, érdeklődési kör, preferenciák.

Számítógépéről automatikusan gyűjtünk információkat; IP cím, böngésző típusa, látogatott oldalak, látogatás időpontja. Ezeket az információkat szolgáltatásaink megfelelő működése, színvonalának megtartása és a Weboldal használatára vonatkozó általános statisztikai adatok megismerése céljából gyűjtjük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által részünkre közvetlenül megadott különleges adatokhoz rajtunk kívül más is hozzáférhet. Felhívjuk figyelmét, hogy magánlevelezéseit nem olvassuk.

Ha teheti, olvassa el azoknak a weboldalaknak az adatkezelési tájékoztatóit, amelyekkel Weboldalunkon keresztül kerül kapcsolatba; ezzel megismerheti e weboldalak adatkezelési gyakorlatát. Nem vállalunk felelősséget azon weboldalak adatkezelési tevékenységéért, amelyekkel nem állunk üzleti kapcsolatban.

 

  1. Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait a Weboldal működtetése, illetve az Ön által igénybevett szolgáltatásaink teljesítése érdekében kezeljük. Ezen kívül – hozzájárulása esetén, VIP tagság keretében – új elérhető termékeinkről való tájékoztatás céljából is használjuk személyes adatait. Előfordulhat, hogy kérdőívekkel felkeressük Önt véleménye és vásárlói szokásai megismerése révén szélesebb körű, célzottabb szolgáltatások nyújtása érdekében.

 

  1. Kik jogosultak megismerni személyes adatait?

Személyes adatait nem adjuk át illetéktelen harmadik személyeknek. Ha külső üzleti partnereink nevében keressük fel Önt, – egy Önt esetlegesen érdeklő szolgáltatás kapcsán – ebben az esetben sem továbbítjuk személyes adatait harmadik személyek részére. Megbízott partnereink statisztikavezetés, e-mailküldés, postai küldemény kézbesítése és egyéb szolgáltatások nyújtása céljából megismerhetik és kezelhetik személyes adatait.

Különleges adatot (mint például származás, vallás, egészségügyi állapot, politikai nézetek) csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén továbbítunk harmadik személyek felé.

Személyes adatait jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében (például hatósági eljárás esetén) az Ön értesítése nélkül továbbítjuk a hatóság részére.

 

  1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben megrendelés, vagy ajánlatkérés céljából veszi fel velünk a kapcsolatot az adatkezelés jogalapja olyan szerződés megkötését megelőző lépések megtétele, melynek alanya Ön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

Megrendelések, vagy személyre szabott szolgáltatások teljesítése érdekében megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, amelynek alanya Ön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

Vásárlói szokásokon alapuló személyre szabott ajánlatokról, vagy VIP tagsághoz kapcsolódó szolgáltatásokról való tájékoztatás esetén az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Véleményünk szerint az Ön jogos érdeke, hogy személyre szabott szolgáltatásainkról tájékoztatást nyújtsunk, örömet szerezve ezzel nemcsak Önnek, hanem azok számára is, akiket meg kíván lepni termékeinkkel. Ezen kívül a mi jogos érdekünk is vásárlói szokások megismerése, hiszen így tudunk igényeinek megfelelő termék-kínálattal szolgálni, illetve azt előkészíteni. Mindezekre tekintettel adatkezelésünk jogalapja az Önnel való kommunikáció során megismert személyes adatok tekintetében az Ön, a mi, és az Ön által megjelölt személyek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

 

  1. Sütik

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyezünk el. Ennek köszönhetően „emlékezni” tudunk beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A sütikről weboldalunk meglátogatásakor tájékoztatjuk Önt; a sütik használatát elfogadhatja, vagy elvetheti. A legtöbb böngésző automatikusan elfogad sütiket, de ezeket az egyes külön beállításoknál lehet módosítani.

 

  1. Adatbiztonság

Kötelességünk gondoskodni az adatok biztonságáról, ezért megtesszük azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest. Ezen kívül SSL tanúsítványt is használunk.

 

  1. Milyen jogai vannak?

Hozzáférési jog: Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztató 3. pontjában szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: Kérésére – jogszabályban meghatározott esetekben – indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat

Elfeledéshez való jog: Amennyiben a törlésre kerülő személyes adatokat korábban nyilvánosságra hoztuk, minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében – az Ön erre irányuló külön kérelme esetén –, hogy tájékoztassuk az adatkezelőket a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésétre irányuló kérelméről.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Kérésére – jogszabályban meghatározott esetekben – korlátozzuk az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ezeket továbbíthassa egy másik a szolgáltatónak.

Igényérvényesítés, panaszjog: Ön jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

  1. A tájékoztató módosítása

Jelen tájékoztatót időnként – elsősorban jogszabály-változások miatt – egyoldalúan módosíthatjuk. Erre figyelemmel kérjük Önt, hogy kövesse figyelemmel a tájékoztatóban foglaltakat.

Hatályos: 2018.05.25.